1/11

Our Property

GENERAL TERMS & CONDITIONS EMMA’S BED & BREAKFAST IN ENSCHEDE.

We wish you welcome in Emma’s Bed & Breakfast and kindly request you to read below mentioned terms and conditions.
1. General
* Fam. De Grauw is owner and manager of Emma’s B&B. The owner can replace him/herself by an other family member.
* These Terms & Conditions are applicable to all users of Emma’s Bed & Breakfast located on Emmastraat 29 in Enschede.
* By booking/reserving a stay in our Bed & Breakfast these terms become applicable.
* A sample of these terms can be given on request to users.
* Guestes are to have an existing living/home address.
* The manager is not liable for any damage, loss or theft of user's properties.
   In case of litigation, all (legal) costs are for account of the user(s).
* All risks with relation to a stay in Emma’s B&B are for account of the user(s).
* Damages and missings of movable and immovable properties of the owner are to be reported inmediately and compensated to the owner.
* Guests are to follow the instructions made by the owner.
* The mager is allowed to, in case of infringement upon these terms and improper behaviour, refuse entrance to Emma’s B&B, without further notice and reasons and without refund of accommodation costs.
* The manager's administration is determined in case of mutual disagreement between the users unless he/she can prove the opposite.
* Guests of Emma's B & B should adhere to the following regulations.
2. Reservation and confirmation
* The rental agreement can be done oral, by phone, in written or per E-mail.
* Upon receipt of your reservation request Emma's B & B  sends a confirmation (if space is available). By doing so the reservation is final.
* The manager is allowed to request a down-payment for a reservation.
* For reservation confirmations we refer to these terms.
* No extra charges will be made in case of a reservation at our B&B.
3. Payment
* The accommodation costs in Emma's B & B are to be paid in cash upon arrival. The owner may, in consultation with the user, differ of this condition.
* In case of longer stay, payments are to be made up front per month.
* Stay is possible from one single night up to a maximum of 335 (consecutive) nights.
* The prices can be found on this website or below: http://www.emmastraat29.webs.com.
4. Cancellation
* If you are not able to fulfill the lease, you are to inform us as soon as possible.
* In case of cancellation, you are to pay the manager a compensation, which is as follows:
- in case of cancellation within 1 week before commencing date, 50% of the agreed price.
- in case of cancellation within 48 hours before commencing date, 100% of the agreed price.
The compensation will either be (partly) deducted from the down-payment in case of payment through PayPal or is due to transfer on the following bank account number: NL13INGB0758576161 o.b.o.
N. de Grauw
Emmastraat 29
7513 BA  ENSCHEDE
Emmastraat29@gmail.com
053–4306464
06-46415425
06-21835707

HOUSE REGULATIONS
Departure and arrival
* Upon arrival, you must first report your arrival to the owner and you will be asked to show your ID and, if applicable, fill out and sign the registration form.
* On the day of arrival you can use the appartment after 16.00 hours.
* On the day of departure your appartment has to be free at 12.00 hours.
* The above mentioned times may only differ after consultation with the manager.
* Restitution wil not take place in case of earlier departure.
Breakfast
* Breakfast is served if you let us know when booking. The price of this can be found on the website.
* Breakfast is served to your room on mutually agreed time.
Your stay
* Noise, particularly between 22.00 and 07.00 hours and all Sunday, should be avoided.
* Radio's and televisions should not be of any annoyance to others.
* Use of the B&B by third parties is not allowed.
* Visitors without authorization from the administrator are not to stay without extra charge in the Bed & Breakfast.
* The appartment should be kept clean and tidy during stay and upon departure.
* Waste should be deposited to the dustbin(s).
* A fire extinguisher is available in the hallway. In case of fire immediately warn the manager.
* Immediately notify the administrator in case of presence of suspicious persons .
* Pets are not allowed in Emma’s B&B.
* Smoking is prohibited in Emma’s B&B.

We wish you a pleasant stay in our Bed & Breakfast.
Enschede, 29th of March 2009


ALGEMENE VOORWAARDEN EMMA’S BED & BREAKFAST IN ENSCHEDE.

Wij heten u van harte welkom in Emma’s Bed & Breakfast en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.
1. Algemeen
* Fam. De Grauw is eigenaar en beheerder van Emma’s B&B. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.
* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Emma’s Bed & Breakfast aan de Emmastraat 29 te Enschede.
* Met het boeken/reserveren van een verblijf in onze Bed en Breakfast worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
* Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
* Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
* De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
   Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
* Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Emma’s B&B zijn voor rekening van de gebruikers.
* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de
   gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
* Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
* De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met
   onmiddellijke ingang de toegang tot Emma’s B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
* De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het
   tegendeel kunnen bewijzen.
* Gasten van Emma’s B&B dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement
2. Reservering en bevestiging
* De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail worden aangegaan.
* Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Emma’s B&B een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
* Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
* Voor het reserveren van een verblijf in Emma’s B&B worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3. Betaling
* De verblijfskosten in Emma’s B&B dienen bij aankomst contant te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
* Bij langer verblijf dient telkens per maand vooruit te worden betaald.
* Verblijf is mogelijk vanaf één nacht tot maximaal 335 (aaneensluitende) nachten.
* De tarieven vindt u terug op deze website of onze andere site: http://www.emmastraat29.webs.com.
4. Annulering
* Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo   spoedig mogelijk bij ons te melden.
* Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
- bij een annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs
- bij een annulering binnen 48 uur voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
De vergoeding wordt (gedeeltelijk) ingehouden op de aanbetaling, in geval van aanbetalingen via PayPal, of dient te worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL13INGB0758576161 t.n.v.
N. de Grauw
Emmastraat 29
7513 BA  ENSCHEDE
Emmastraat29@gmail.com
053–4306464
06-46415425
06-21835707

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Aankomst en vertrek
* Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar en zal u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen en, indien van toepassing, het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.
* Op de dag van aankomst kunt u na 16.00 uur uw Bed & Breakfast gebruiken.
* Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast om 12.00 uur vrij te zijn.
* Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
* Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
Ontbijt
* Het ontbijt wordt geserveerd indien u dit kenbaar maakt bij uw reservering. De prijs hiervan staat op de
   website.
* Het ontbijt wordt op onderling afgesproken tijd naar uw kamer gebracht.
Uw verblijf
* Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
   Radio's en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.
* Gebruik door derden van de bed & breakfast is niet toegestaan.
* Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en niet zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
* De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
* Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
* Een brandblusapparaat staat ter beschikking op de gang. In geval van brand direct de beheerder
   waarschuwen.
* De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
* Huisdieren zijn in Emma’s B&B niet toegestaan.
* Roken in Emma’s B&B is niet toegestaan.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast.
Enschede, 29 maart 2009

© Emma's B&B, 2012

Rufen Sie uns jetzt an um zu buchen| Call us now to book:

​+31-(0)646 415 425
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now